Tin tức‎ > ‎Thông báo‎ > ‎

Điều chỉnh kết quả đăng ký môn học năm học 2011 - 2012

đăng 21:25, 11 thg 10, 2011 bởi Sport Cruise   [ đã cập nhật 19:18, 26 thg 10, 2011 ]

Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2011-2012, Nhà trường đã xem xét số sinh viên có nguyện vọng học lại; số sinh viên diện bị cảnh báo kết quả học tập và số sinh viên diện buộc thôi học được cứu xét; số sinh viên đăng ký học cùng K47 nguyện vọng 2. Để bố trí việc học tập cho các sinh viên nói trên phù hợp với tình hình hiện tại, Nhà trường thông báo như sau:


1- Đối với sinh viên thuộc diện buộc thôi học được cứu xét và sinh viên bị cảnh báo học tập có điểm TBHK <=0,5 (có danh sách trên website Đào tạo):

- Nhà trường tổ chức các lớp học phần riêng (theo Công văn 685/CV-ĐT ngày 30/09/2011) để sinh viên đăng ký học lại (danh sách kèm theo).

- Đối với sinh viên thuộc diện buộc thôi học được cứu xét, Nhà trường sẽ rút toàn bộ kết quả đăng ký môn học của học kỳ 1 năm học 2011-2012 và cho phép sinh viên tự đăng ký vào các lớp học phần tổ chức riêng ở trên.

- Đối với sinh viên thuộc diện cảnh báo học tập, có điểm TBHK<=0.5, sinh viên phải đăng ký lại vào các lớp học phần tổ chức riêng, đồng thời điều chỉnh lại kết quả đã đăng ký các học phần trong học kỳ 1 đảm bảo tổng số TC không quá 12TC/học kỳ.

- Sinh viên đăng ký môn học trực tuyến trên website “Đăng ký môn học ” từ 20h 00 ngày 07/10/2011 đến hết ngày 09/10/2011.

2- Đối với sinh viên đăng ký học cùng các lớp K47 nguyện vọng 2:

- Do việc điều chỉnh lịch học nên Nhà trường yêu cầu sinh viên phải đăng ký lại.

- Sinh viên đăng ký trực tuyến từ 8h00 ngày 10/10 đến hết ngày 11/10/2011.

3- Đối với sinh viên có nguyện vọng đăng ký học vét:

- Nhà trường đang lập kế hoạch để sinh viên đăng ký sau ngày 12/10/2011.

Chú ý:

- Sinh viên đăng ký phải thực hiện đúng các quy định của Nhà trường.

- Sau đăng ký sinh viên phải in thời khóa biểu và đi học ngay theo thời khóa biểu.

- Những sinh viên không thuộc các đối tượng trên không được đăng ký vào các lớp học phần riêng dành cho sinh viên học yếu.

- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, sinh viên làm đơn gửi phòng Đào tạo (phòng 310 – Nhà Hiệu bộ) để giải quyết.

Đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc nội dung của thông báo này.

Xin trân trọng cám ơn!


 

Nơi nhận: 

- Như trên (để thực hiện);  

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

Website.

- Lưu ĐT, VT

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

Comments