Tin tức‎ > ‎

Thông báo

Điều chỉnh kế hoạch học năm học 2011 - 2012

đăng 21:25, 11 thg 10, 2011 bởi Sport Cruise   [ đã cập nhật 19:17, 26 thg 10, 2011 ]


Theo kế hoạch học kỳ 1 năm học 2011 – 2012, Nhà trường đã tổ chức cho sinh viên hệ chính quy học tập từ ngày 12/09/2011. Tuy nhiên, do việc chuẩn bị trang thiết bị cho hội trường A16 phục vụ học tập và việc nhập học của sinh viên K47 nguyện vọng 2 kéo dài đến ngày 05/10/2011 nên Nhà trường thông báo như sau:


- Nhà trường thay đổi kế hoạch của các lớp học phần tổ chức tại các giảng đường A16 sang các giảng đường khác thay thế (có danh sách kèm theo).

- Kế hoạch thay đổi sẽ được cập nhật tại website của phòng Đào tạo tại địa chỉ http://.... Vì vậy, đề nghị cán bộ giáo viên và sinh viên có thể theo dõi lại kế hoạch giảng dạy và học tập của mình.

- Kế hoạch học tập của các lớp K47 nguyện vọng 2 bắt đầu học từ ngày 10/10/2011.

Kính đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện.

Đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc nội dung của thông báo này.

Xin trân trọng cám ơn!
  

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)


Điều chỉnh kết quả đăng ký môn học năm học 2011 - 2012

đăng 21:25, 11 thg 10, 2011 bởi Sport Cruise   [ đã cập nhật 19:18, 26 thg 10, 2011 ]


Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2011-2012, Nhà trường đã xem xét số sinh viên có nguyện vọng học lại; số sinh viên diện bị cảnh báo kết quả học tập và số sinh viên diện buộc thôi học được cứu xét; số sinh viên đăng ký học cùng K47 nguyện vọng 2. Để bố trí việc học tập cho các sinh viên nói trên phù hợp với tình hình hiện tại, Nhà trường thông báo như sau:


1- Đối với sinh viên thuộc diện buộc thôi học được cứu xét và sinh viên bị cảnh báo học tập có điểm TBHK <=0,5 (có danh sách trên website Đào tạo):

- Nhà trường tổ chức các lớp học phần riêng (theo Công văn 685/CV-ĐT ngày 30/09/2011) để sinh viên đăng ký học lại (danh sách kèm theo).

- Đối với sinh viên thuộc diện buộc thôi học được cứu xét, Nhà trường sẽ rút toàn bộ kết quả đăng ký môn học của học kỳ 1 năm học 2011-2012 và cho phép sinh viên tự đăng ký vào các lớp học phần tổ chức riêng ở trên.

- Đối với sinh viên thuộc diện cảnh báo học tập, có điểm TBHK<=0.5, sinh viên phải đăng ký lại vào các lớp học phần tổ chức riêng, đồng thời điều chỉnh lại kết quả đã đăng ký các học phần trong học kỳ 1 đảm bảo tổng số TC không quá 12TC/học kỳ.

- Sinh viên đăng ký môn học trực tuyến trên website “Đăng ký môn học ” từ 20h 00 ngày 07/10/2011 đến hết ngày 09/10/2011.

2- Đối với sinh viên đăng ký học cùng các lớp K47 nguyện vọng 2:

- Do việc điều chỉnh lịch học nên Nhà trường yêu cầu sinh viên phải đăng ký lại.

- Sinh viên đăng ký trực tuyến từ 8h00 ngày 10/10 đến hết ngày 11/10/2011.

3- Đối với sinh viên có nguyện vọng đăng ký học vét:

- Nhà trường đang lập kế hoạch để sinh viên đăng ký sau ngày 12/10/2011.

Chú ý:

- Sinh viên đăng ký phải thực hiện đúng các quy định của Nhà trường.

- Sau đăng ký sinh viên phải in thời khóa biểu và đi học ngay theo thời khóa biểu.

- Những sinh viên không thuộc các đối tượng trên không được đăng ký vào các lớp học phần riêng dành cho sinh viên học yếu.

- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, sinh viên làm đơn gửi phòng Đào tạo (phòng 310 – Nhà Hiệu bộ) để giải quyết.

Đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc nội dung của thông báo này.

Xin trân trọng cám ơn!


 

Nơi nhận: 

- Như trên (để thực hiện);  

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

Website.

- Lưu ĐT, VT

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

Về việc thực tập tốt nghiệp bổ sung năm học 2011 - 2012

đăng 21:24, 11 thg 10, 2011 bởi Sport Cruise   [ đã cập nhật 19:19, 26 thg 10, 2011 ]


Thực hiện thông báo số 688/TB-ĐT về việc thực tập tốt nghiệp của sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2011-2012, Nhà trường đã tổng hợp đơn thắc mắc của sinh viên về việc đăng ký đi thực tập tốt nghiệp. Sau khi kiểm tra lại kết quả học tập Nhà trường thông báo như sau:

- Bổ sung thêm những sinh viên có tổng số tín chỉ tích lũy, điểm trung bình tích lũy đủ điều kiện đi thực tập tốt nghiệp (danh sách kèm theo)

- Sinh viên đủ điều kiện trong danh sách bổ sung trên liên hệ các khoa để đăng ký chính thức từ ngày 10/10 đến hết ngày 12/10/2011.

Đề nghị ban chủ nhiệm các Khoa giải quyết các thủ tục đi thực tập cho sinh viên nói trên

Yêu cầu sinh viên có liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung của thông báo trên.

Xin trân trọng cám ơn!


 

  

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

1-3 of 3