Nghiên cứu KH‎ > ‎

Các đề tài đã nghiệm thu

CÁC DỰ ÁN, ĐỀ TÀI ĐÃ THỰC HIỆN

TT

Các dự án, đề tài

Số lượng

1

Đề tài NCKH cấp Nhà nước thuộc các công trình trọng điểm của Nhà nước

32

2

Đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên do Nhà nước giao

15

3

Đề tài áp dụng kết quả nghiên cứu phục vụ CNH, HĐH đất nước

85

4

Đề tài nghiên cứu, AT cấp ngành

42

5

Đầu tư tiềm lực xây dựng các phòng thí nghiệm cấp Bộ, Nhà nước.

6

6

Các công trình đặc biệt trên biển

7

7

Đề tài nghiên cứu cấp trường

578

8

Đề tài nghiên NCKH của sinh viên

2.204

Comments