Đào tạo

Giới thiệu về Đào tạo


ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

- Thời gian đào tạo là 5 năm. Trong 5 năm học, mỗi năm được chia thành 2 học kỳ (học kỳ 1 bắt đầu 4/9 và kết thúc 15/1, học kỳ 2 bắt đầu từ 16/1 và kết thúc 30/6). 
- Tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp phổ thông phải qua kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia hàng năm.
- Chương trình đào tạo được chia thành 4 khối kiến thức
+ Các môn học khối kiến thức cơ bản
+ Các môn học khối cơ sở ngành và chuyên ngành
+ Các môn học khối kiến thức chuyên ngành theo hướng đào tạo
+ Khối kiến thức về Khoa học xã hội-Nhân văn và Giáo dục quốc phòng
     
ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
   
Đào tạo Thạc sỹ: 17 chuyên ngành
- Cơ học kỹ thuật  
- Công nghệ chế tạo máy
- Kỹ thuật xe máy
- Tự động hóa
- Điều khiển các thiết bị bay
- Kỹ thuật điện tử
- Kỹ thuật rađa dẫn đường
- Xây dựng sân bay
- Xây dựng công trình ngâm, mỏ và các cong trình đặc biệt
- Khoa học máy tính
- Hệ thống thông tin
- Quản lý  kỹ thuật
- Xây dựng đường ô tô và đường thành phố
- Công nghệ vật liệu vô cơ
- Cơ học vật thể rắn
- Công nghệ hoá học
- Quản lý khoa học và công nghệ
- Cơ học kỹ thuật
 
             Đào tạo Tiến sỹ: 15 chuyên ngành.  
- Kỹ thuật xe máy
- Tự động hoá
- Lý thuyết điều khiển và điều khiển tối ưu
- Điều khiển các thiết bị bay
- Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán
- Kỹ thuật điện tử
- Kỹ thuật rada - dẫn đường
- Xây dựng sân bay
- Xây dựng các công trình đặc biệt
- Toán học tính toán
- Tổ chức, chỉ huy kỹ thuật
- Cơ học vật thể rắn
- Công nghệ chế tạo máy
- Kỹ thuật động cơ nhiệt